Vedtekter Holmestrand næringsforening

Vedtekter vedtatt pr. 16.02.2023

 

§1 Formål


Foreningens navn er Holmestrand Næringsforening. Formålet er å fremme næringslivets interesser 
og verdiskapning i Holmestrand kommune. Foreningen skal bidra til best mulige rammebetingelser 
for utvikling av det lokale næringsliv ved å være næringslivets talerør overfor myndigheter og 
publikum.

Næringsforeningen er uavhengig og partipolitisk nøytral.
 

§2 Medlemskap


Styret kan oppta som medlemmer:
  1. Bedrifter innenfor handel, håndverk, industri, eiendom, bank, agenter, primær-næringer, service- og tjenesteytende næringer. Virksomheter som faller utenfor disse kategoriene, kan søke opptak på særskilt grunnlag.
  2. Personer som er knyttet til næringslivet og andre som kan tilføre næringsforeningen impulser av betydning.
  3. Assosiert medlemskap kan gis til offentlige institusjoner/forvaltningsbedrifter/foreninger og lignende som ikke innfrir kriteriene for medlemskap nevnt under de to foregående ledd. Assosierte medlemmer har rettigheter som andre medlemmer med unntak av stemmerett på generalforsamlinger og de er ikke valgbare til styret.
 

§3 Utmeldelse og eksklusjon


Utmeldelse skjer skriftlig til styret innen 31.12. Kreves et medlem utelukket/ekskludert av foreningen, skjer dette ved skriftlig begrunnet henvendelse til styret. Finner styret kravet begrunnet, har det anledning til å ekskludere medlemmet. Et ekskludert medlem kan anke styrets avgjørelse til generalforsamlingen som avgjør saken med simpelt flertall. Ankefristen er tre uker fra medlemmet fikk underretning om eksklusjonen. Fremmer styret krav om eksklusjon, gjelder samme ankebehandling.
 

§4 Kontingent og serviceavgift


Kontingenten og serviceavgiften fastsettes av generalforsamlingen for ett år ad gangen. Serviceavgiften fastsettes etter et differensiert system knyttet til medlemmenes størrelse. Kontingent og serviceavgift som ikke er betalt innen regnskapsårets utgang, kan etter styrets beslutning medføre at medlemskapet blir strøket.
 

§5 Styrets sammensetning


Styret velges av generalforsamlingen og skal bestå av 6 medlemmer og ett varamedlem. Medlemmer til styret velges for to år av gangen og varamedlemmet for ett år. Generalforsamlingen velger hvem av styremedlemmene som skal fungere som styrets leder og nestleder. Funksjonstid for leder og nestleder er ett år. Ingen kan fungere som leder i mer enn 4 år sammenhengende. Styremedlemmene kan gjenvelges, men vervene bør sirkulere. Varamedlemmet har møte- og talerett i styret. Styret bør ha en bred sammensetning, som er representativ for foreningens medlemsbedrifter og næringsområder. Kommunal næringssjef har møte- og talerett på styremøtene.
 

§6 Styrets virksomhet


Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller 2 styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Beslutningen må da være enstemmig.

Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen, så som godkjenning av budsjett. Det skal føres protokoll over alle styrets møter.

Når ikke noe annet er bestemt i vedtektene, fattes alle beslutninger med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styret representerer foreningen og forpliktes utad ved underskrift av styrets leder alene eller daglig leder og et styremedlem i fellesskap.
 

§7 Rådgivende organ


Overenstemmelse med foreningens virksomhet og formål kan styret opprette utvalg innen avgrensede fag-, bransje- eller saksområde. Slike utvalg kan enten ha permanent karakter eller være opprettet for kortsiktige prosjektorienterte oppgaver eller formål. Utvalgene har rådgivende oppgaver i forhold til styre.
 

§8 Revisjon


Næringsforeningens regnskaper skal revideres av revisor som velges av generalforsamlingen.
 

§9 Valgkomite


Generalforsamlingen velger en valgkomité blant foreningens medlemmer. Valgkomitéen skal bestå av til sammen 3 personer som hver representerer et av foreningens medlemmer. Leder velges ved eget valg. Valgene gjelder for to år om gangen.

Valgkomitéen skal forberede valg av styreleder i foreningen og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret, samt revisor. Den skal også forberede valg av komitéens leder og medlemmer.

Valgkomitéens forslag med begrunnelse gjennomgås av komitéens leder på foreningens generalforsamling.
 

§10 Generalforsamling


Generalforsamlingen er næringsforeningens øverste organ. Styret innkaller elektronisk til generalforsamling med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste, styrets utkast til årsrapport og årsberetning, valgkomiteens forslag til nytt styre og styrets forslag til kontingent og serviceavgift. Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Saker som medlemmer ønsker skal behandles på generalforsamlingen, skal meldes styret innen utgangen av februar.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10% av medlemmene krever det.
 

§11 Ordinær generalforsamling


Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:
  1. Årsberetningen.
  2. Årsregnskapet.
  3. Fastsettelse av medlemskontingenten og stemmeandelen for inneværende år.
  4. Honorar til styrets medlemmer.
  5. Saker som styret eller medlemmer ønskes behandlet av generalforsamlingen
  6. Valg:  a) Styremedlemmer og varamedlem b) Styrets leder c) Styrets nestleder d) Revisor e) Valgkomite og valgkomiteens leder
Som gyldig valg kreves minst halvdelen av de avgitte stemmer. Omvalg og øvrige valg avgjøres med simpelt flertall.
 

§12 Vedtektsendringer


Forslag til endring av vedtekter fremsettes av styret til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Likeledes kan foreningens medlemmer fremsette forslag til endringer når dette skjer ved skriftlig forslag til styret innen utgangen av februar. Forslagene meddeles foreningens medlemmer samtidig som innkalling til generalforsamling. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmen. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.
 

§13 Oppløsning og fusjon


Forslag om oppløsning av næringsforeningen, eller om å inngå i fusjon eller lignende med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål kan fremsettes av styret eller av minst 10% av de foretak som er medlemmer av næringsforeningen. Slike forslag skal være skriftlig og begrunnede, og skal sendes medlemmene minst en måned før frist for innkalling til første ordinære generalforsamling, der forslaget skal behandles. Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinære generalforsamling, som innkallelse med en måneds varsel.

For å vedta forslaget kreves minst ¾ flertall av de avgitte stemmene på generalforsamlingen hvor minst halvparten av næringsforeningens stemmer må være representert. Hvis ikke minst halvparten av stemmene er representert, må saken tas opp på en ekstraordinær generalforsamling og besluttes da med ¾ av de representerte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.
 

§14 Næringsforeningens midler ved oppløsning


Dersom det ved næringsforeningens oppløsning foreligger formue, skal generalforsamlingen treffe beslutning om anvendelse til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som samsvarer med næringsforeningens formål.
Top Image

Bli medlem?

Ja, jeg vil bli medlem i Holmestrand næringsforening!
Bli medlem